قفس سرد

تقديم به مادر ان از دست رفته


mother day

دلم براي توگيرد بهانه اي مادر
ببين كه شعر سرايم غمانه اي مادر
نكاه من چو بيفتد به جاي خالي تو
كشد لهيب عشق زقلبم زبانه اي مادر
هنوز باور من نيست رفته اي ازدست
قدم گذار به خوابم شبانه اي مادر
گذار دست نوازش زمهر برسرمن
زند دوباره محبت جوانه اي مادر
دلم گرفته عزيزم بگو توجان برمن
كه جان دهد پسرت اين ترانه اي مادر
هميشه جاي تودرقلب من بود خالي

بدي به مهر ومحبت خزانه اي مادر

توسط : برزخ

                                                

[ جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 9:45 ] [ رضا ] [ ]